[قید]

strengstens

غیرقابل مقایسه

1 اکیدا سخت، دقیقا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان