[فعل]

stressen

فعل گذرا و ناگذر

1 فشار آوردن استرس ایجاد کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان