[قید]

woraus

غیرقابل مقایسه

1 از چه؟ از کجا؟

2 که از آن که از آنجا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان