[اسم]

die Wonnebeats(pl)

/vˌɔneːbeːˈɑːts/
قابل شمارش جمع

1 ضرباهنگ شادی ضرب خوشحالی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان