[قید]

womit

غیرقابل مقایسه

1 با چه؟ به چه وسیله؟، چگونه؟

2 که با آن که به وسیله آن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان