[فعل]

wollen

/ˈvɔlən/
فعل بی قاعده ضعیف فعل گذرا
[گذشته: wollte] [گذشته: wollte] [گذشته کامل: gewollt] [فعل کمکی: haben ]

1 خواستن میل داشتن

مترادف و متضاد mögen sich anschicken vorhaben wünschen
 • 1.Ich will morgen zum Friseur.
  1. من می‌خواهم فردا به آرایشگاه بروم.
 • 2.Peter will Arzt werden.
  2. "پیتر" می‌خواهد پزشک شود.
etwas (Akk.) wollen
چیزی را خواستن
 • 1. Tut mir leid. Ich wollte das nicht.
  1. ببخشید. من این را نمی‌خواستم.
 • 2. Wollen Sie einen Kaffee?
  2. قهوه می‌خواهید؟
کاربرد فعل wollen به معنای خواستن
- قصد یا آرزوی انجام کار مشخصی را داشتن، در این حالت باید از حالت مصدری فعل (Infinitiv) در کنار فعل کمکی استفاده کرد:
".Er will uns morgen besuchen" (او می‌خواهد فردا ما را ملاقات کند.)
- برای تعبیر ضمنی یک خواهش یا درخواست می‌توان از زمان گذشته ساده (Präteritum) در کنار حالت مصدری فعل (Infinitiv) استفاده کرد:
".Ich wollte Sie bitten, uns ein Stück zu begleiten" (من می‌خواستم از شما خواهش کنم که ما را کمی همراهی کنید.)
- از فعل "wollen" به معنای (خواستن) بدون استفاده از حالت مصدری یک فعل دیگر و به‌تنهایی نیز می‌توان استفاده کرد. مثال:
".Er will nur seine Ruhe" (او فقط آرامشش را می‌خواهد.)
- برای بیان یک آرزوی غیرواقعی نیز حالت التزامی نوع دوم (Konjunktiv II) کاربرد دارد. مثال:
".Ich wollte nur da sein" (من فقط می‌خواستم آنجا باشم.)
- فعل "wollen" را می‌توان مترادف با فعل "brauchen" نیز استفاده کرد. مثال:
"diese Pflanzen wollen viel Sonne" (این گیاهان خیلی خورشید می‌خواهند [به نور خورشید نیاز دارند].)

2 لازم بودن بایستن

مترادف و متضاد bedürfen benötigen gebrauchen nötig haben
 • 1.Das will alles genauestens überlegt sein.
  1. این‌جا بایستی همه‌چیز به‌دقت سنجیده بشود.
 • 2.Skifahren will gelernt sein.
  2. اسکی‌سواری باید یاد گرفته شود.
کاربرد فعل wollen به معنای لازم بودن
از فعل "wollen" در کنار شکل سوم فعل اصلی (Partizip II) به همراه افعال "sein" و "werden" می‌تواند معنای (بایستن، لازم بودن) ساخته بشود. مثال:
".Dieser Schritt will gut überlegt werden" (این گام باید به‌خوبی سنجیده بشود.)

3 رفتن

 • 1.Ich will nach Hause.
  1. من می‌خواهم به خانه بروم.
 • 2.Zu wem wollen Sie?
  2. شما می‌خواهید نزد چه کسی بروید؟
کاربرد فعل wollen به معنای رفتن
فعل "wollen" به معنای (رفتن) در زبان عامیانه کاربرد زیادی دارد. در این ترکیب فعل (gehen) از انتهای جمله حذف شده‌است و به همین علت فعل را می‌توان به معنای (خواستن برای رفتن) ترجمه کرد.
".Ich will weg" (من می‌خواهم بروم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان