[قید]

woran

غیرقابل مقایسه

1 کنارِ چه؟ به چه؟

2 که در کنار آن که به آن، که مشغول آن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان