[قید]

worin

غیرقابل مقایسه

1 در چه؟

2 که در آن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان