[اسم]

das Wort

/vɔʁt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Wörter] [ملکی: Wort(e)s]

1 واژه کلمه

مترادف و متضاد Ausdruck Begriff Benennung Bezeichnung
 • 1.Dieser Satz hat fünf Wörter.
  1. این جمله 5 واژه دارد.
ein einsilbiges/mehrsilbiges/kurzes/langes/... Wort
یک کلمه تک‌بخشی/چندبخشی/کوتاه/بلند/...
 • Sie kann komplizierte Dinge mit einfachen Worten erklären.
  او می‌تواند چیزهای پیچیده را با کلمات ساده توضیح دهد.
ein Wort buchstabieren/falsch schreiben/aussprechen/übersetzen/...
یک کلمه را هجی کردن/غلط نوشتن/تلفظ کردن/ترجمه کردن/...
 • Ich kenne diese beiden Wörter nicht.
  من هردوی این واژه‌ها را نمی‌دانم.

2 کلام سخن، حرف

مترادف و متضاد Äußerung Ausspruch Bemerkung
ein wahres/weises/... Wort
سخن حق/خردمندانه/....
 • Ein wahres Wort währt ewig.
  سخن حق برای همیشه ماندگار می‌ماند.
ein Wort von jemandem sein
سخنی از کسی بودن
 • Dieses Wort ist, stammt von Schiller.
  این سخن از "شیلر" است.
das Wort Gottes
کلام خداوند
 • Du wirst das Wort Gottes kennen lernen.
  تو با کلام خداوند آشنا خواهی شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان