[جمله]

Woraus ist das?

/voːʁaʊs ɪst das/

1 این از چه (جنسی) است؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان