[فعل]

آمدن

( آ-م-د-ن )
1 to come to arrive , to reach , to get
به سمت جایی یا چیزی حرکت کردن، به چیزی یا جایی نزدیک شدن، چیزی فرارسیدن

to come /kʌm/ /kʌm/


to arrive /əˈrɑɪv/ /əˈraɪv/


to reach /riːtʃ/ /riːʧ/


to get /get/ /ɡet/

2 to suit match
چیزی به کسی آمدن (معمولاً لباس)، برازنده و مناسب بودن

to suit /suːt/ /sjuːt/


match /mætʃ/ /mætʃ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان