[فعل]

اصلاح کردن

( ا-ص-ل-ا-ح- -ک-ر-د-ن )
1 to amend to reform , to correct , to rectify , to improve
تصحیح کردن، بهبود بخشیدن، درست کردن، سروسامان دادن، برطرف کردن عیب و ایراد چیزی

to amend /əˈmɛnd/ /əˈmend/


to reform /riˈfɔrm/ /rɪˈfɔːm/


to correct /kəˈrekt/ /kəˈrekt/


to rectify /ˈrektɪfaɪ/ /ˈrektɪfaɪ/


to improve /ɪmˈpruːv/ /ɪmˈpruːv/

2 have a haircut to shave
کوتاه کردن موی سر یا صورت

have a haircut /hæv ə ˈhɛrˌkʌt/ /hæv ə ˈheəkʌt/


to shave /ʃeɪv/ /ʃeɪv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان