[فعل]

باز داشتن

( ب-ا-ز- -د-ا-ش-ت-ن )
1 to stop to prevent , to avert , to hinder , to impede , to inhibit
منع کردن، جلوگیری کردن، مانع شدن

to stop /stɑp/ /stɒp/


to prevent /prɪˈvent/ /prɪˈvent/


to avert /ɐvˈɜːt/ /ɐvˈɜːt/


to hinder /ˈhɪndər/ /ˈhɪndə/


to impede /ɪmˈpiːd/ /ɪmˈpiːd/


to inhibit /ɪnˈhɪbət/ /ɪnˈhɪbɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان