[صفت]

شق

( ش-ق )
1 erect stiff , rigid

erect /ɪˈrekt/ /ɪˈrekt/


stiff /stɪf/ /stɪf/


rigid /ˈrɪʤɪd/ /ˈrɪʤɪd/

[اسم]

شق

( ش-ق )
1 way alternative , option

way /weɪ/ /weɪ/


alternative /ɔlˈtɜrnətɪv/ /ɔːlˈtɜːnətɪv/


option /ˈɑːpʃn/ /ˈɒpʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان