[اسم]

abrogation

/ˌæbɹəɡˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 الغا لغو

معادل ها در دیکشنری فارسی: الغا نسخ فسخ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان