[اسم]

advice

/ədˈvɑɪs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نصیحت راهنمایی، مشاوره، پیشنهاد

مترادف و متضاد counsel guidance instruction
 • 1.Good advice is hard to find.
  1. پیدا کردن مشاوره خوب دشوار است.
 • 2.I need some advice on which computer to buy.
  2. من نیاز به مشاوره دارم که کدام کامپیوتر را بخرم.
to give advice
(به کسی) مشاوره دادن
 • 1. Steven gave me some good advice.
  1. "استیون" مشاوره خوبی به من داد.
 • 2. They give advice to people with AIDS.
  2. آن‌ها به افرادی که ایدز دارند، مشاوره می‌دهند.
to ask somebody advice/to ask for somebody's advice
از کسی راهنمایی خواستن
 • 1. Ask your teacher for advice on how to prepare for the exam.
  1. از معلمت درباره چگونه آماده شدن برای امتحان راهنمایی بخواه.
 • 2. Ask your teacher’s advice.
  2. از معلمت راهنمایی بخواه.
to take somebody's advice
نصیحت/پیشنهاد کسی را پذیرفتن/قبول کردن
 • I think I'll take your advice and get the green dress.
  فکر کنم پیشنهاد تو را قبول کنم و آن پیراهن سبز را بخرم.
to follow somebody's advice
از مشاوره کسی پیروی کردن
 • Follow your doctor's advice.
  از مشاوره دکترتان پیروی کنید.
to give somebody a piece of advice
کسی را یک نصیحت کردن/به کسی نصیحت کردن
 • 1. Can I give you a piece of advice?
  1. می‌توانم شما را نصیحتی بکنم؟
 • 2. Let me give you a piece of advice.
  2. بگذارید شما را نصیحتی بکنم.
word of advice
یک نصیحت/راهنمایی
 • A word of advice. Don't wear that dress.
  یک نصیحت. آن پیراهن را نپوش.
on somebody's advice
به‌خاطر/بر اساس نصیحت/مشاوره/پیشنهاد کسی
 • I chose it on his advice.
  من به‌خاطر پیشنهاد او آن را انتخاب کردم.
advice on/about
مشاوره درباره/راجع به
 • I need some advice about my computer.
  من راجع به کامپیوترم به مشاوره نیاز دارم.
listen/heed to somebody’s advice
به نصیحت کسی گوش دادن/توجه کردن
 • I wish I had listened to her advice.
  ای کاش به نصیحت او گوش داده بودم.
to seek legal advice
مشاوره حقوقی طلب کردن/مشاوره حقوقی گرفتن
 • We were advised to seek legal advice.
  به ما توصیه شد که مشاوره حقوقی طلب کنیم [بگیریم].
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان