[قید]

aft

/æft/
غیرقابل مقایسه

1 در عقب (هواپیما یا کشتی) به سوی عقب

specialized
[صفت]

aft

/æft/
غیرقابل مقایسه

2 بخش عقبی (هواپیما یا کشتی)

specialized
the aft cabin/deck
کابین/عرشه عقبی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان