[حرف اضافه]

after

/ˈæftər/

1 بعد از پس از، در نتیجه

معادل ها در دیکشنری فارسی: پس از
مترادف و متضاد following subsequent to before preceding
 • 1.Do you want to go for a walk after breakfast?
  1. می‌خواهی بعد از صبحانه به پیاده‌روی بروی؟
 • 2.His birthday is exactly a week after mine.
  2. تولد او دقیقا یک هفته بعد از مال من است.
 • 3.It was so boring, I left after ten minutes.
  3. آن خیلی کسل‌کننده بود، من بعد از ده دقیقه رفتم.
 • 4.Let's get the shopping done. After that, we can stop for coffee.
  4. بیا خرید را تمام کنیم. بعد از آن می‌توانیم قهوه بخوریم.
 • 5.We had a chat after the meeting.
  5. ما بعد از جلسه یک صحبت داشتیم.
after a while
بعد از مدتی
 • After a while, I began to like him.
  بعد از مدتی من از او خوشم آمد.
shortly after
مدت کوتاهی بعد از
 • They arrived shortly after 5.
  آنها مدت کوتاهی بعد از ساعت 5 رسیدند.
the day after tomorrow
پس‌فردا
 • Let’s meet the day after tomorrow.
  بیا پس‌فردا همدیگر را ببینیم.
the week after next
دو هفته بعد
کاربرد حرف اضافه after به معنای بعد از
حرف اضافه after (به معنای بعد از) برای نشان دادن ترتیب زمانی دو یا چند چیز استفاده می‌شود. مثلا:
".His birthday is exactly a week after mine" (تولد او دقیقا یک هفته بعد از مال من است.)
در این مثال دو زمان تولد داریم که زمان تولدی که دیرتر رخ می‌دهد با حرف اضافه after آمده است.

2 به دنبال

مترادف و متضاد following in pursuit of away from
to run after somebody/something
به دنبال کسی/چیزی دویدن
 • The police officer ran after her.
  آن افسر پلیس به دنبال او دوید.
[قید]

after

/ˈæftər/
غیرقابل مقایسه

3 بعد از بعد از آن

مترادف و متضاد afterwards following later before previously
 • 1.I can't go next week - how about the week after?
  1. هفته آینده نمی‌توانم بروم؛ هفته بعد از آن چطور است؟
soon after
مدتی بعد
 • That was in 1996. Soon after, I heard that he'd died.
  آن در سال 1996 بود. مدتی بعد، شنیدم که او فوت کرده است.
کاربرد قید after به معنای بعد از
قید after به معنای بعد از برای اشاره به زمانی نامشخص در آینده استفاده می شود. اگر قید after با یک اسم زمان بیاید به زمان مشخص اشاره می کند اما اگر بدون اسم زمان بیاید به زمانی نامشخص اشاره دارد. مثلا:
"a week after" (یک هفته بعد از آن). در این مثال چون به قید زمان اشاره می کند بازه زمانی مشخص است.
"soon after" (کمی بعد از آن). در این مثال چون به قید زمان نامشخص اشاره می کند بازه زمانی نامشخص است.
ولی هر دو مثال به زمانی در آینده اشاره دارند.
[حرف ربط]

after

/ˈæftər/

4 بعد از اینکه

 • 1.I'll call you after I've spoken to them.
  1. بعد از اینکه با آنها صحبت کردم به تو زنگ خواهم زد.
 • 2.Several years after they'd split up they met again by chance in Paris.
  2. چندین سال بعد از اینکه از هم جدا شدند، دوباره اتفاقی همدیگر را در پاریس دیدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان