[صفت]

allowable

قابل مقایسه

1 جایز مجاز، قابل قبول

معادل ها در دیکشنری فارسی: مجاز مباح
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان