[صفت]

almond-eyed

/ˈɑːlməndˈaɪd/
قابل مقایسه

1 چشم‌بادامی

معادل ها در دیکشنری فارسی: چشم‌بادامی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان