[اسم]

almanac

/ˈɑːlmɐnˌæk/
قابل شمارش

1 سالنامه

معادل ها در دیکشنری فارسی: سالنامه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان