[اسم]

amputation

قابل شمارش

1 قطع عضو

معادل ها در دیکشنری فارسی: قطع عضو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان