[اسم]

amputation

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قطع عضو

معادل ها در دیکشنری فارسی: قطع عضو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان