[اسم]

anchorwoman

/ˈænkɚwˌʊmən/
قابل شمارش

1 اخبارگو (زن) گوینده خبر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان