[صفت]

ancestral

/ænˈsɛstrəl/
غیرقابل مقایسه

1 آبا و اجدادی نیاکانی، تباری

معادل ها در دیکشنری فارسی: اجدادی
  • 1.Sweden is my ancestral homeland, from which my great-grandfather emigrated in 1922.
    1. سوئد سرزمین آبا و اجدادی من است، جایی که پدر پدربزرگم سال 1922 مهاجرت کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان