[صفت]

anatomical

/ˌænəˈtɑməkəl/
غیرقابل مقایسه

1 آناتومیک (وابسته به ساختمان بدن) تشریحی

  • 1.anatomical abnormalities
    1 . نابهنجاری‌های آناتومیک

2 آناتومیک (وابسته به کالبدشناسی)

  • 1.anatomical lectures
    1 . سخنرانی‌های مربوط به کالبدشناسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان