[اسم]

assiduity

قابل شمارش

1 دقت و توجه ممارست

معادل ها در دیکشنری فارسی: ممارست
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان