[اسم]

assignee

/ɐsˈaɪniː/
قابل شمارش

1 نماینده مامور

2 وکیل نماینده قانونی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان