[صفت]

attested

قابل مقایسه

1 گواهی‌شده تصدیق‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان