[اسم]

attitude

/ˈæt̬.əˌtuːd/
قابل شمارش

1 نگرش طرز برخورد

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلقی ذهنیت نگرش نقطه نظر طرز فکر
مترادف و متضاد opinion point of view viewpoint
attitude to/towards/about/on somebody/something
نگرش به/درباره کسی یا چیزی
 • changes in public attitudes to/about marriage
  تغییرات در نگرش‌های عمومی درباره ازدواج
to have a good/bad/positive/negative attitude towards somebody/something
نگرش خوب/بد/مثبت/منفی به کسی/چیزی داشتن
 • She has a very positive attitude generally.
  او عموماً نگرش بسیار مثبتی دارد.
attitude of mind
نگرش ذهنی
 • Youth is simply an attitude of mind.
  جوانی فقط یک نگرش ذهنی است.

2 طرز برخورد نامناسب رفتار خشن، رفتار متکبرانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: برخورد
with attitude
با طرز رفتار نامناسب
 • a band with attitude
  یک گروه موسیقی با طرز رفتار نامناسب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان