[قید]

awfully

/ˈɑfli/
غیرقابل مقایسه

1 بسیار خیلی

مترادف و متضاد terribly very
  • 1.I'm awfully sorry.
    1. خیلی متاسفم.
  • 2.It was awfully hot.
    2. (هوا) بسیار گرم بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان