bank


/bæŋk/
/bæŋk/

اسم
1
bank [اسم]
1
بانک

مترادف:   financial institution
 • من باید در وقت ناهار به بانک بروم.
 • بانک به من 10000 پوند وام داد تا کمک کند کسب و کارم را شروع کنم.
 • شما می‌توانید با استفاده از کارت بانکی خود پول برداشت کنید.

اسم
2
bank [قابل شمارش] [اسم]
2
کناره (رود) حاشیه

مترادف:   cliff edge lakeshore lakeside
 • These flowers generally grow on river banks and near streams .
  این گل‌ها معمولا در کناره رودها و نزدیک نهرها می‌رویند.

اسم
3
bank [قابل شمارش] [اسم]
3
توده حجم

 • خورشید پشت توده‌ای از ابر پنهان شد.

اسم
4
bank [قابل شمارش] [اسم]
4
شیب (عرضی) مصنوعی (کنار جاده)

فعل
1
to bank [فعل]
1
(پول) خواباندن (پول) در بانک گذاشتن

گذشته: banked   گذشته کامل: banked  
 • 1. I banked the cheque.
  1. من آن چک را (در بانک) خواباندم.
 • 2. I'm going to bank the money.
  2. من این پول را در بانک خواهم گذاشت.

فعل
2
to bank [فعل گذرا]
2
معامله (بانکی) انجام دادن در بانک (بخصوصی) حساب داشتن

گذشته: banked   گذشته کامل: banked  
 • He banked with Barclays .
  او با (بانک) "بارکلیز" معامله انجام می‌دهد [او در بانک بارکلیز حساب دارد].
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان