[اسم]

banjo

/ˈbændʒoʊ/
قابل شمارش
[جمع: banjos]

1 بانجو سازه زهی اسپانيايى

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان