[اسم]

banister

/ˈbænɪstər/
قابل شمارش

1 نرده (پلکان)

  • 1. We just painted the banisters.
    1 . ما تازه نرده ها را رنگ زدیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان