[اسم]

bayou

قابل شمارش

1 بایو

توضیحاتی در مورد واژه bayou
واژه bayou خلیج کوچک مردابی یا انشعاب رودخانه یا دریاچه است که در منطقه‌ای مسطحی به وجود می‌آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان