[اسم]

bbl

(barrel)
قابل شمارش

1 بشکه (عموما برای نفت)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان