[قید]

BCE

(Before Current Era/Before Common Era)
/bi-si-i/
غیرقابل مقایسه

1 قبل از عصر حاضر قبل از میلاد مسیح

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان