[اسم]

BD

/bˌiːdˈiː/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کارشناسی الهیات

مترادف و متضاد Bachelor of Divinity
[فعل]

to BD

/bˌiːdˈiː/
فعل گذرا

2 مقاربت جنسی داشتن به قصد بارداری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان