be


/biː/
/biː/

فعل
1
to be [فعل]
1
بودن هستن

گذشته: was/were   گذشته کامل: been  
 • آنها آلمانی نیستند، آنها اتریشی هستند.

فعل
2
to be [وجهی] [فعل گذرا]
2
در (مکان) بودن وجود داشتن، قرار داشتن

گذشته: was/were   گذشته کامل: been  
مترادف:   exist
 • 1. Is there a God ?
  1. آیا خدایی وجود دارد؟
 • 2. Once upon a time there was a princess…
  2. روزی روزگاری شاهزاده خانمی بود که ...

فعل
3
to be [وجهی] [فعل گذرا]
3
[فعل کمکی]

گذشته: was/were   گذشته کامل: been  

فعل
4
to be [وجهی] [فعل گذرا]
4
سفر کردن رفتن

گذشته: was/were   گذشته کامل: been  
 • 1. او چندین بار به خارج از کشور رفته است.
 • 2. I've never been to Spain .
  2. من هیچوقت به اسپانیا سفر نکرده‌ام.

فعل
5
to be [وجهی] [فعل گذرا]
5
قرار بودن [اشاره به وقوع چیزی در آینده و قطعیت آن]

گذشته: was/were   گذشته کامل: been  

فعل
6
to be [وجهی] [فعل گذرا]
6
باید

گذشته: was/were   گذشته کامل: been  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان