[اسم]

boastfulness

/bˈoʊstfəlnəs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تکبر منیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: منیت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان