[اسم]

bordello

/boːɹdˈɛloʊ/
قابل شمارش

1 فاحشه‌خانه روسپی‌خانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: روسپی‌خانه فاحشه‌خانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان