[اسم]

borderline

قابل شمارش

1 حد وسط بینابین، مرز

[صفت]

borderline

قابل مقایسه

2 مرزی حط وسط، در میان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان