[صفت]

boreal

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شمالی مربوط به مناطق شمالی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان