[صفت]

broody

/ˈbrudi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: broodier] [حالت عالی: broodiest]

1 به فکر عمیق فرو رفته ساکت و متفکر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان