[اسم]

burrito

/bəˈriː.t̬oʊ/
قابل شمارش

1 بوریتو [نوعی غذای مکزیکی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان