[صفت]

burnt

/bɜːrnt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more burnt] [حالت عالی: most burnt]

1 سوخته

  • 1.burnt toast
    1 . نان تست سوخته
  • 2.Your hand looks badly burnt.
    2 . دستت بدجوری سوخته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان