[اسم]

bustling streets

/ˈbʌsəlɪŋ strits/
غیرقابل شمارش

1 خیابان‌های پرجنب و جوش خیابان‌های شلوغ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان