but


/bʌt/
/bʌt/

حرف ربط
1
but [حرف ربط]
1
اما ولی

مترادف:   however on the other hand whereas
متضاد:   and

حرف ربط
2
but [حرف ربط]
2
بلکه

مترادف:   nevertheless still yet
متضاد:   and
  • او نه تنها یک نقاش بلکه یک نویسنده نیز هست.

حرف اضافه
1
but [حرف اضافه]
1
به غیر از به جز

مترادف:   except