[اسم]

captain general

/ˌkæptɪn ˈdʒenrəl/
قابل شمارش
[جمع: captains general]

1 فرمانده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان