[اسم]

chakra

قابل شمارش

1 چاکرا

توضیحاتی در مورد واژه chakra
واژه chakra در باور آیین هندو به مراکز انرژی در بدن انسان گفته می‌شود. چاکرا یا شاکرا در وجود هر موجود زنده‌ای قرار دارد حتی گیاهان. این چاکراها منابع انرژیها به عبارتی شریان‌های حیات می‌باشند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان