[صفت]

chaldean

/tʃˈældiən/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مربوط به تمدن کلده

[اسم]

Chaldean

/tʃˈældiən/
غیرقابل شمارش

2 زبان کلدانی زبان مردم کلده

3 اهل تمدن کلده کلدانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان